0 položek0 Kč obsah košíku

Infolinka 775 91 66 55

VYZKOUŠEJTE ZDARMA
PROGRAMY, PŘÍRUČKY

Program TAX je komplexním řešením pro daňové poplatníky i daňové poradce. Místo nepřehledného mnohastránkového tiskopisu se k vyplnění nabízí jen několik polí s automatickými výpočty a kontrolami. Program zpřístupňuje jen skutečně potřebné části přiznání na základě vámi zodpovězených otázek v úvodním nastavení. Většinu údajů přiznání není potřeba vyplňovat ručně – program TAX umožňuje jejich automatické načtení z daňové evidence nebo účetnictví přímo z ekonomicko-informačního systému POHODA. Stačí pouze doplnit údaje, které se v účetnictví nesledují, a přiznání je hotové.
Program TAX umožňuje zpracování většiny typů daňových přiznání, včetně přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovny. Navíc umožňuje ruční vyplnění rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích pro podnikatelské a neziskové organizace, které využijete pro poplatníky, jimž nevedete účetnictví v programu POHODA.
Program TAX obsahuje nejen samotný tiskopis daňového přiznání, ale i veškeré potřebné přílohy a přehledy. Vybrané typy přiznání je možné exportovat do příslušného formátu definovaného MFČR a následně odeslat v elektronické podobě.

TAX

 • Daňová přiznání TAXMini

  Software pro zpracování daňových přiznání v ekonomicky výhodné variantě. Tato varianta je určena pro zpracování DPFO až 2 poplatníků. Navíc umožňuje zpracování daně silniční pro 2 vozidla. Program obsahuje daň z příjmů fyzických osob, přehled pro OSSZ, přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny a daň silniční. Další agendy: adresář poplatníků, finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, pohledávky, závazky, příkazy k úhradě, homebanking, vozidla, události.

  cena od 980 Kčdetail

 • Daňová přiznání TAXStandard

  Komplexní software pro zpracování daňových přiznání až 10 poplatníků. Silniční daň lze zpracovávat pro neomezený počet vozidel. Program obsahuje daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, přehled pro OSSZ, přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení a daň silniční. Další agendy: adresář poplatníků, finanční úřady, zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení, pohledávky, závazky, příkazy k úhradě, homebanking, vozidla, události.

  cena od 2 380 Kčdetail

 • Daňová přiznání TAXProfi

  Komplexní software pro zpracování daňových přiznání. V této variantě lze zpracovat daňová přiznání pro neomezený počet daňových poplatníků a navíc umožňuje zpracování přiznání k majetkovým daním, nastavení přístupových práv uživatelů a centrální nastavení údajů o daňovém poradci zpracovávajícím přiznání. Program obsahuje podklady pro daň z příjmů právnických osob, daň z příjmů fyzických osob, přehled pro OSSZ, přehledy pro všechny zdravotní pojišťovny, daň z přidané hodnoty, souhrnné hlášení, daň silniční, daň dědickou, daň darovací, daň darovací při nabytí majetku osvobozeného dle § 20 odst. 4, daň z převodu nemovitostí a daň z nemovitostí. Umožňuje zpracování a elektronické podání obecných písemností. Další agendy a funkce: rozvaha pro podnikatelské a neziskové organizace, výkaz zisku a ztráty pro podnikatelské a neziskové organizace, přehled o peněžních tocích, adresář poplatníků apod.

  cena od 3 480 Kčdetail

Daň z příjmů fyzických osob (DPFO)

Program TAX umožňuje zpracování několika druhů daňových přiznání velmi jednoduchou formou. Vstupní formuláře pro vyplnění přiznání k DPFO se otevřou v agendě daň z příjmů. Veškeré údaje o poplatníkovi včetně jeho rodinných příslušníků na které se vztahuje odpočet daně se načtou z adresáře. Pokud zpracováváte účetnictví v systému POHODA, je možné základní údaje převzít i z tohoto programu. Vstupní formulář je rozdělen do několika sekcí : obecné, příjmy a rekapitulace. Sekce je nutné vyplňovat postupně. Nechybí i přehled pro správu sociálního zabezpečení a formuláře všech dostupných zdravotních pojišťoven. Jakmile dokončíte práci, můžete daňové přiznání uzamknout před nechtěným zásahem. Můžete si nechat i vygenerovat závazky poplatků daně a pojištění, dát je do příkazů k úhradě a odeslat elekronickou cestou do banky. Samotné daňové přiznání můžete odeslat elektronickou cestou na portál České daňové zprávy.

Daň z příjmů právnických osob (DPPO)

Další zpracování daňového přiznání programu TAX je DPPO které se týká poplatníků účtujících podle platného znění účtové osnovy a postupů účtování pro podnikatele. Daňové přiznání lze vytvořit i u příspěvkových a nevýdělečných organizací a dále u poplatníků kteří účtují v soustavě daňové evidence, nelze u nich bohužel provést automatické převedení dat ze systému Pohoda. Program TAX nepodporuje zpracování daňového přiznání u pojišťoven, bank, spořitelních a úvěrních družstev, zdravotních pojišťoven, organizačních složek státu a územních samosprávních celků. Ve variantě TAX Profi máme navíc i rozvahu a výkazy zisku a ztráty, ke kterým můžeme ze systému Pohoda stáhnout data jak pro podnikatelské, tak nevýdělečné organizace. Dále se zde nachází přehled o peněžních tocích a příloha k účetní uzávěrce.

Daň ze závislé činnosti

Program TAX obsahuje dvě varianty daně ze závislé činnosti, u kterých můžeme vytvořit výpočet daně a daňového zvýhodnění, vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických osob.Program TAX umožňuje ruční vyplnění tiskopisů.

Daň silniční

Program TAX umožňuje zpracovávat podklady pro přiznání k daňi silniční během celého roku. V případě, že máte zadány všechny potřebné údaje o poplatníkovi a vozidle, vyplní se Vám při vytvoření tohoto daňového přiznání. Veškeré chybějící údaje lze samozřejmně doplnit. Příkladem je např. časové využití vozidel použitím kalendáře. V případě, že vlastníte systém Pohoda nebo GLX

Daň z přidané hodnoty(DPH)

Program TAX umožňuje založit jak daňové přiznání řádné, tak i opravné či dodatečné, k již existujícím přiznáním. Máme možnost i ručního vyplnění tiskopisu. Daňové přiznání můžete odeslat elektronicky na portál České daňové správy. TAX dále obsahuje vstupní formulář pro zápis souhrnného hlášení a formulář přenesení daňové povinnosti. Výpis z evidence dodavatele, resp. odběratele k přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona a souhrnné hlášení je plátce povinnen odevzdat za každý kalendářní měsíc v případě, že dodával zboží do jiného členského státu Evropské unie osobě, která je registrovaná k dani v jiném členském státě. Čtvrtletní plátce DPH, který poskytuje pouze služby podle § 9 odst.1 zákona o DPH a jiná plnění do členského státu nemá, odevzdává souhrnné hlášení čtvrtletně. Hlášení je nutno odeslat elektronicky na finanční úřad dle platné legislativy. Tiskopisy obsažené v programu TAX nelze použít pro podání na finanční úřad. Slouží pouze jako kontrolní dokument. Další součástí programu TAX je příloha evidence pro daňové účely podle § 44 odst. 4 a § 100 odst. 6, která je předkládána věřiteli provádějící opravu výše daně.

Přiznání k dani darovací

Můžeme zde vytvořit přiznání při nabytí majetku osvobozeného podle §20 a §23 zákona č.357/1992 Sb; u právnických osob pak i přiznání při nabytí majetku osvobozeného od daně podle §20 odst. 4 zákona ŇR č. 357/1992 Sb. resp. podle §20 odst. 10 u fyzických osob.Přiznání je možné vytvořit při jakémkoliv počtu dárců pokud se jedná o darování do ciziny.

Přiznání k dani dědické

V TAXU můžeme dále vytvořit přiznání k dani dědické v případě, že dědíme movitý či nemovitý majetek ať už formou závěti nebo ze zákona.

Přiznání k dani z převodu nemovitostí

Přiznání k dani z převodu memovitostí se nám bude hodit při převodu nebo nabytí vlastnických práv k nemovitosti z jedné osoby na druhou včetně podílového vypořádání spoluvlastnictví.

Daň z nemovitostí

Daňové přiznání k dani z nemovitosti je poplatník povinnen podat příslušnému správci daně do 31.ledna zdaňovacího období, a to podle stavu k 1. lednu zdaňovacího období. Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích období. Kromně řádného daňového přiznání v programu TAX můžeme vytvořit i dílčí, opravné nebo dodatečné. Pokud má poplatník nemovitosti v různých částech obvodů, přiznání se vytvoří pro potřebný počet finančních úřadů, kde se poplatníkovi nemovitosti nacházejí a které podléhají této dani. Řádné přiznání k dani lze opět zaslat elektronickou poštou na portál České daňové správy.

Co zde ještě naleznete...

Kromně množství daňových přiznání jsou v programu TAX k dispozici funkce, kterými disponuje účetní program POHODA. Nenajdete je nikde jinde, než u produktů srovnatelné kategorie např. :

 • adresář poplatníků se správou dokumentů a komunikačními funkcemi
 • příkazy k úhradě s možností použití homebankingu
 • pohodlné zálohování dat a tiskových výstupů
 • export/tisk sestav do formátu PDF a jejich odesílání e-mailem a další funkce

Program TAX má celkem tři varianty : MINI, STANDART a PROFI. Všechny obsahují agendu elektronická podání, skvělou pomůcku pro evidenci elektronicky podaných daňových přiznání a sledování stavu jejich podání. Výhodou varianty PROFI je oproti ostatním možnost nastavení přístupových práv a údajů o daňovém poradci, evidenci plných mocí, obecných podání, agendy registrace a archiv nebo možnost exportu závazků do ekonomického programu POHODA.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím