0 položek0 Kč obsah košíku

Infolinka 775 91 66 55

VYZKOUŠEJTE ZDARMA
PROGRAMY, PŘÍRUČKY

Personalistika a mzdy PAMICA je profesionální nástroj na vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců. Ocení ji všechny organizace postupující podle zákoníku práce a zejména ti živnostníci a společnosti, kteří při zpracování mezd využívají složitějších mzdových postupů pro nerovnoměrné nebo turnusové rozvrhy pracovní doby, souběhy pracovních poměrů, členění mzdových nákladů atd. Mzda každého zaměstnance se v programu PAMICA skládá z neomezeného počtu složek mzdy a nepřítomnosti, které mohou být vedle jiných způsobů vytvořeny také importem z docházkového nebo výrobního systému. PAMICA najde uplatnění u uživatelů systému POHODA nebo jiného ekonomického systému. Je možné ji používat i bez vazby na ekonomický systém, např. ke zpracování mezd na zakázku pro neomezený počet firem. K dispozici je ve čtyřech variantách podle maximálního počtu zaměstnanců v každé zpracovávané firmě.

Personalistika a mzdy PAMICA

 • PAMICAM50

  PAMICA M50 je program pro vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců, který je využitelný jak pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA, tak i samostatně. Obsahuje možnost zpracování mzdových záznamů nejvýše pro 50 zaměstnanců, kteří mají v rámci příslušného měsíce trvající pracovní poměr.

  cena od 9 980 Kčdetail

 • PAMICAM100

  PAMICA M100 je program pro vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců, který je využitelný jak pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA, tak i samostatně. Obsahuje možnost zpracování mzdových záznamů nejvýše pro 100 zaměstnanců, kteří mají v rámci příslušného měsíce trvající pracovní poměr.

  cena od 19 980 Kčdetail

 • PAMICAM200

  PAMICA M200 je program pro vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců, který je využitelný jak pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA, tak i samostatně. Obsahuje možnost zpracování mzdových záznamů nejvýše pro 200 zaměstnanců, kteří mají v rámci příslušného měsíce trvající pracovní poměr.

  cena od 34 980 Kčdetail

 • PAMICAMax

  PAMICA Max je program pro vedení agend personalistiky, pracovních poměrů a zpracování mezd zaměstnanců, který je využitelný jak pro uživatele ekonomicko-informačního systému POHODA, tak i samostatně. Obsahuje možnost zpracování mzdových záznamů pro neomezený počet zaměstnanců.

  cena od 49 980 Kčdetail

Personalistika

Údaje zaměstnanců

Hlavní náplní programu PAMICA je přehledná evidence personálních údajů s osobními daty zaměstnance,údaji o pojistném, pravidelných srážkách atd. U každého zaměstnance můžeme nastavit slevy na dani z příjmů, odečitatelné položky, příspěvky zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění a další údaje, které jsou potřebné pro řádné zdanění a pojištění.

Agenda Personalistika nebo agenda Pracovní poměry umožňuje přehledně uložit všechny pracovní smlouvy, mzdové výměry, dopisy a jiné dokumenty vztahující se ke konkrétnímu zaměstnanci do jeho osobní složky. Vše tak máme plně pod kontrolou.

Výbornou pomůckou programu PAMICA je možnost sledování, zda není proti Vašemu zaměstnanci vedeno insolvenční řízení. Tuto skutečnost jste ze zákona povinen sledovat. V případě, že program PAMICA zjistí evidenci Vašeho zaměstnance v insolvenčním rejstříku, automaticky Vás odkáže na internet pro bližší informace o insolvenčním řízení.

Díky kontaktním údajům k jednotlivým zaměstnancům které máme uloženy, můžeme z programu PAMICA zahájit přímou komunikaci se zaměstnanci jak formou telefonování přes modem, nebo zasílání e-mailových zpráv. Program umožňuje i export adres do aplikace Microsoft Outlook nebo export souborů s e-mailovými adresami zaměstnanců pro hromadné zprávy.

Upomínky

Zajisté oceníte pomůcku programu PAMICA upomínky.Jsou zde předdefinovány události, které mohou být libovolně provázány s tiskovou sestavou nebo průvodcem elektronického podání.Výhodou programu je upozornění  na provedení veškerých úkonů spojených s nástupem zaměstnance do pracovního poměru, v souvislosti s pracovní neschopností zaměstnance nebo po zaúčtování mezd.Všechny potřebné úkony lze provést přímo z této evidence.

 

Pracovní poměry

V programu PAMICA můžeme vytvořit u jednoho zaměstnance několik pracovních poměrů najednou. U každého z těchto pracovních poměrů lze kromě základních údajů nastavit i informace, které jsou podkladem pro mzdy a slouží k výpočtu sociálního a zdravotního pojištění a daně z příjmů. Přímo v pracovním poměru program umožňuje i přednastavení trvalé složky mzdy ( základní mzda, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd.). Jedná se o složky které tvoří mzdu zaměstnance a opakují se každý měsíc.

Pracovní doba

Program PAMICA podporuje :

 • rovnoměrné, nerovnoměrné i turnusové rozvržení pracovní doby
 • základní nebo zkrácené úvazky
 • odměňování bez stanoveného úvazku

U turnusového rozvržení pracovní doby můžeme přednastavit šablony pro opakovaný rozvrh pracovní doby s pevnou délkou cyklu, nebo ho můžeme importovat z docházkového systému. Dále lze u turnusové mzdy idividuálně přizpůsobit kalendář rozvrhu pracovní doby zaměstnance.

Dovolená

Výborným pomocníkem v programu PAMICA je automatický výpočet poměrné části dovolené v závislosti na trvání pracovního poměru ve mzdové agendě. Jakmile má zaměstnanec nerovnoměrně rozvrženou pracovní dobu, automaticky se mu přepočítají pracovní dny podle jeho rozvrhu na příslušný kalendářní rok. Program PAMICA provede výpočet automaticky, na základě platné legislativy. PAMICA umožňuje i automatické krácení nároku na dovolenou při dlouhotrvající absenci zaměstnance.

Daně z příjmů

Samozřejmostí programu PAMICA je výpočet záloh na daň z příjmů zaměstnanců a možnost provést vybraným zaměstnancům na základě zavedených podkladů roční zúčtování záloh na daň z příjmů. Pokud má některý ze zaměstnanců více pracovních poměrů, program PAMICA vypočítá daň z příjmů najednou ze všech jeho pracovních poměrů. Pracovní poměry zaměstnance též zohledňuje při ročním zúčtování záloh.

 

Evidence pracovních míst

V programu PAMICA můžeme definovat pracovní místa včetně jejich vzájemných vztahů odpovídající organizační struktuře firmy. U jednotlivých pracovních míst lze nastavit požadavky a zadávat úkoly a kompetence, které se týkají výkonu práce. V programu získáte kompletní přehled o obsazenosti pracovních míst vzhledem k přiřazování místa konkrétnímu zaměstnanci.

Je zde velmi dobrý přehled v případě organizační struktury organizace složené z oddělení, sekcí nebo poboček v různé hierarchii podřízenosti a nadřízenosti. Díky stromovému členění mohou být tyto jednotky zařazeny do neomezeného počtu větví, které je možné následně kdykoliv přiřadit konkrétním pracovním místům.

 

Mzdy

Mzda každého zaměstnance se v programu PAMICA skládá ze složek mzdy a složek nepřítomnosti.

Tyto složky :

 • mohou být do mzdy ručně vloženy,
 • mohou se každý měsíc opakovat-tzv. trvalé složky mzdy tvořící mzdu zaměstnance každý měsíc, jako jsou základní mzda, osobní ohodnocení, prémie a odměny atd. nebo
 • mohou být vytvořeny importem z docházkového systému

Složky mzdy a složky nepřítomnosti

V této složce máme velký okruh různých druhů složek mezd pro sestavení mzdy zaměstnance. U každé složky je přiřazen správný výpočet, který je závislý na variabilním počtu parametrů konkrétní složky. Každou složku můžeme lehce přizpůsobit interním požadavkům a potřebám, např. přednastavit ve firmě zavedené procentní a korunové sazby určené pro jednotlivá střediska, činnosti, zakázky nebo pro celou firmu. V programu PAMICA můžeme definovat vlastní uživatelské složky mezd k lepšímu rozlišení mezd a díky tomu vytvořit složky jako např. Prémie(konzultace), Prémie(účast na výstavě) atd. Hodně používané složky lze označit jako oblíbené.

Program PAMICA dále umožňuje souhrnný přehled mezd použitých složek mezd a nepřítomnosti za aktuální rok a veškeré zaměstnance. Souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomnosti lze zobrazit jednotlivě u každého pracovního poměru, stejně jako výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. U každého zaměstnance je tak přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

Příplatky,prémie,odměny

V nabídce složek mzdy máme k dispozici několik druhů příplatků ( např. za vedení, zastupování, pohotovost atd.), osobních ohodnocení( dle mzdy hodinové nebo pevnou částkou), různých prémií a odměn vč. odměn statutárních orgánů a jiné. U programu PAMICA je možné nastavit rozpočítání odměn během delšího období (třinácté a čtrnácté platy) do průměrného výdělku vzhledem k poměru odpracované doby.

Srážky a exekuce

Výbornou pomůckou programu PAMICA je možnost hlídání srážek a to jak s trvalým nebo se opakujícím charakterem, nebo pouze se vztahem ke mzdě za příslušný měsíc. Každý druh srážky má svou složku. Skvěle vytvořené nastavení srážek ze mzdy je neodmyslitelným pomocníkem hlavně při plnění povinností zaměstnavatele provádět srážky ze mzdy zaměstnance na základě soudního příkazu nebo správního orgánu. Program PAMICA je vytvořen tak, aby umožnil rozlišení přednostní ( výživné, exekuce, náhrady škod, pohledávky daní a poplatků atd.) a nepřednostní pohledávky a umožnil automatický výpočet základní nezabavitelné částky mzdy.

Výpočet mezd a jeho kontrola

Program PAMICA vytváří samostatně u každého pracovního poměru souhrnný přehled struktury příjmů a nepřítomností a výpočet vyměřovacích základů a odvodů sociálního a zdravotního pojištění. U každého zaměstnance je přehledně spočítáno zdanění a vyúčtování mzdy.

PAMICA umí vytvořit všechny potřebné výpočty pro stanovení průměrných výdělků k určení náhrady mzdy za dočasnou pracovní neschopnost, současně také eviduje údaje potřebné pro komunikaci se správou sociálního zabezpečení. Program dále podporuje výpočet zákonného pojištění odpovědnosti při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání ( úrazové pojištění placené zaměstnavatelem).

Určitě u programu PAMICA oceníte při vystavování mezd hlídání správnosti a úplnosti podkladů. Při zadání chybného nebo nedostatečného údaje, např. překročení nebo nedodržení fondu pracovní doby, chybějící doklady pro zjištění průměrného výdělku a následný výpočet náhrady mzdy za dovolenou, nebo pro vyčíslení doplatků zdravotního pojištění, nás na to program ihned upozorní. Pokud se vyskytne sporná mzda s chybami, můžeme jí díky záznamům varovných a chybových hlášení bez problémů vyfiltrovat. Výhodou programu PAMICA je zabránění zaúčtování mezd, dokud nejsou vystaveny pro všechny aktivní zaměstnance.

Režim práce a historické mzdy

V programu PAMICA můžeme nejen otevřít záznamy pouze jednoho měsíce, nebo přepnout režim pro práci na aktuální rok, ale také pracovat se mzdami za více let.

Pomocníkem při sledování vývoje mezd zaměstnanců, nepřítomnosti, prémií, stavu zaměstnanců za celou firmu, nebo za jednotlivá střediska, nám budou data za delší období.

Můžete sledovat a vyhodnocovat mzdový vývoj zaměstnance který nám umožňuje agenda sledující historii mezd. Pokud v současné době používáte jiný systém, zajisté oceníte možnost plynulého přechodu na program PAMICA i kdykoliv v průběhu roku.

 

Výplata a zaúčtování

Program PAMICA ukládá veškeré dokumenty, které vytvoříme během zaúčtování záloh a mezd, nebo vystavení závazku pro úrazové pojištění. Všechny vypočtené mzdy a jiné závazky máme možnost vložit do příkazu k úhradě a hotový příkaz odeslat do banky prostřednictvím homebankingu nebo ho vytisknout. Program PAMICA nám dále umožňuje vyplácení mezd v hotovosti.

V případě, že jste majitelem systému POHODA, program PAMICA Vám umožní jednoduché zaúčtování mezd a přenesení závazků do účetnictví. Veškeré zaúčtované doklady se uloží do XML dokumentu a při přihlášení do ekonomického programu POHODA se ihned přenesou do účetnictví a velmi jednoduchou formou se mzdy uzavřou a zaúčtují .

Doklady můžeme formou XML odeslat prakticky kdykoliv. XML soubory můžeme kromě programu POHODA vytvářet i pro jiné ekonomické systémy.

Rozúčtování mzdových nákladů

Aby jsme si usnadnili práci při sledování mzdových nákladů, můžeme v programu PAMICA využít rozúčtování hrubých mezd, sociálního a zdravotního pojištění na střediska, činnosti a zakázky. Rozúčtování můžeme nastavit jednotlivě u složek mezd, nebo procentním členěním celkových měsíčních nákladů. Již takto připravené mzdové náklady se automaticky přenesou do ekonomického systému společně s vypočtenými mzdami a jinými podklady pro zaúčtování v případě, že použijeme XML komunikaci.

Mzdy na zakázku

Program PAMICA umožňuje vedení mzdové evidence na zakázku pro neomezený počet subjektů ( kromě varianty PAMICA Mini).Veškeré podklady pro výplatu mezd a zaúčtování dalších závazků a pohledávek lze předávat klientovi jak elektronickou formou ( pomocí XML komunikace) tak písemně. Je zde i možnost evidovat předání dokladů pro zpracování v účetnictví a nabídku praktické kontrolní sestavy.

 

Napojení na docházkový systém

Program PAMICA můžeme napojit na jakýkoliv docházkový systém pomocí XML rozhraní a sledovat docházku zaměstnance jednotlivě za každý pracovní poměr zaměstnance. Údaje o zaměstnancích a číselníky evidované v programu PAMICA jako jsou střediska,zakázky atd. lze exportovat do docházkového systému. Stejně tak ale můžeme importovat údaje o docházce zaměstnanců potřebné pro výpočet mezd.

Docházkový systém umožňuje nastavení individuálního rozvrhu pracovní doby zaměstnance v daném měsíci, evidenci důvodu nepřítomnosti na pracovišti, u odpracované doby sledování střediska, zakázky nebo činnosti, na které zaměstnanec v současné době pracuje a evidenci přesčasů. Dále zde můžeme ukládat i jiné mzdové složky jako jsou např. prémie, osobní ohodnocení a příplatky. Nastavení těchto mzdových složek můžeme v programu PAMICA připravit předem, např. určením hodinové sazby nebo jednotkové výše odměn.

Máme zde přehledného průvodce který informuje o prováděných kontrolách a výpočtech a díky kterému lze importovat měsíční výstupy z docházkového systému. V případě, že jsou importovaná data v pořádku, můžeme je ihned upravovat. V opačném případě můžeme tuto akci zopakovat.

 

Tiskové sestavy a export dat

V programu PAMICA je velká řada tiskových sestav počínaje závaznými formuláři a tiskopisy vypracovanými shodně s úředním vzorem až po různě vytvořené přehledy a pracovní sestavy, včetně grafického zobrazení a možnosti tisku do formátu PDF. Abychom mohli pracovat v aplikaci Microsoft Excel, můžeme data, výsledky či sestavy exportovat do formátu XLS.

Díky obsáhlé paměti programu lze nahlédnout do historie hlášení změn pro zdravotní pojišťovny. Jsou zde uloženy i tiskopisy Českého statistického úřadu.

Všechny formuláře zde uložené stačí jenom vytisknout a předat na příslušný úřad nebo instituci. Většina tiskových sestav je vytvořena tak, abychom mohli veškeré informace tisknout do originálních formulářů.

Všechny tiskové sestavy zde uložené se pravidelně aktualizují. Díky editoru sestav REPORT Designer můžeme každou originální sestavu upravit nebo ji rozmnožit a každou z těchto kopií dále pojmenovat dle vlastních požadavků. Takto můžeme ke každé sestavě vytvořit libovolný počet uživatelských variant odlišného vzhledu, s různými výpočty nebo v jiných jazykových mutacích. Program PAMICA též umožňuje vložení vlastního loga společnosti do sestav případně obrázek či graf.

Pracovněprávní dokumenty

V programu PAMICA jsou v tiskových sestavách uloženy i vzory pracovněprávních dokumentů které se nám automaticky předvyplní osobními údaji daného zaměstnance. Vzory samozřejmě můžeme upravovat dle potřeby. Máme zde i dodatky k pracovním smlouvám, dohody, mzdové výměry a jiné dokumenty. Jistě oceníte bezproblémové převedení dat bez rizika možných chyb které by mohly být spojeny s ručním přepisováním.

Takto připravené dokumenty lze rovnou tisknout případně převést do formátu ODT kde je můžeme v aplikaci OpenOffice nebo Microsoft Word dále upravovat. Příjemná je i možnost archivace hotových pracovněprávních dokumentů přímo v programu, ve složkách jednotlivých zaměstnanců.

Tisk do PDF a e-mailové služby

Součástí instalace programu PAMICA je podpora tisku do formátu PDF. Veškeré doklady a tiskové sestavy které vytvoříme v programu PAMICA lehce převedeme do tohoto formátu a déle je můžeme přímo z programu odesílat i s případným elektronickým podpisem a časovým razítkem. PAMICA spolupracuje s výchozím nebo SMTP e-mailovým klientem.

 

Elektronická komunikace s úřady a pojišťovnami

Výborným pomocníkem kdy ušetříme spoustu času je možnost zasílání nebo podávání různých typů výkazů a hlášení na příslušné úřady a instituce elektronickou cestou. Jako příklad můžeme uvést elektronické podání evidenčních listů důchodového pojištění (ELDP) prostřednictvím portálu Veřejné rozhraní pro e-Podání (VREP) České správy sociálního zabezpečení které je možné samozřejmě vytisknout a odevzdat osobně.

Dále můžeme přes portál VREP elektronicky podávat oznámení o nástupu či skončení zaměstnání, přehled o výši pojistného nebo přílohu k žádosti o dávku nemocenského pojištění (NEMPRI).

Program PAMICA umožňuje zpracovávat data pro statistické šetření do datového souboru ve formátu XML ekonomickým subjektům, které byly vyzvány Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR k předkládání dat pro statistické zjišťování s názvem Čtvrtletní šetření o ceně práce v rámci informačního systému o průměrném výdělku (ISPV).

Zdravotní pojišťovny

Obsahem programu PAMICA je také seznam zdravotních pojišťoven a jejich aktuální vzory tiskopisů. Máme zde možnost formuláře pro hromadné oznámení zaměstnavatele a přehled o platbě pojistného na zdravotní pojištění zaměstnavatele nejen vyplnit a odevzdat v tištěné podobě, ale také vytvořit soubory potřebné pro jejich elektronické podání prostřednictvím internetových portálů zdravotních pojišťoven.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím