0 položek0 Kč obsah košíku

Infolinka 775 91 66 55

VYZKOUŠEJTE ZDARMA
PROGRAMY, PŘÍRUČKY

Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) vymezují základní obchodní podmínky a vztahy mezi společností IPEXO s.r.o., IČ: 24148504, se sídlem Krakovská 1346/15, 110 00 Praha 1, zapsanou v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou C183102 (dále jen „IPEXO“), a jejími zákazníky v oblasti prodeje produktů a zboží a poskytování služeb.

Podmínky a vztahy neuvedené v těchto OP se řídí právním řádem České republiky, především příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a dále ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském.

II. VYMEZENÍ POJMŮ

Softwarový produkt nebo Produkt – soubor zahrnující software společnosti STORMWARE s.r.o. (dále jen „STORMWARE“), dokumentaci v elektronické nebo tištěné podobě, včetně příruček a obalů, příslušná instalační média, a dále také všechny dosavadní aktualizace a doplňky k původnímu Softwarovému produktu poskytnuté společností STORMWARE. Softwarový produkt se neprodává, pouze se poskytuje právo k jeho používání – licence.

Vlastník licence – podnikatelský subjekt (fyzická nebo právnická osoba), který používá Softwarový produkt pro zajištění provozních potřeb v rámci svého vlastního podnikání, nevýdělečná organizace, která používá Softwarový produkt pro zajištění svých provozních potřeb, nebo fyzická osoba-spotřebitel, který nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Vlastníkem licence je možné se stát zakoupením licence, získáním licence od IPEXO bezúplatně nebo jako „Nabyvatel“ v případě převodu licence.

Uživatel – koncový uživatel Softwarového produktu.

Obchodní partner – podnikatelský subjekt oprávněný k prodeji Softwarových produktů STORMWARE pod svým obchodním jménem.

Internetové stránky ucetnictvi-vyhodne – internetové stránky na adrese www.ucetnictvi-vyhodne.cz provozované společností IPEXO.

Zákaznické centrum – zákaznický portál na internetových stránkách STORMWARE.

III. NABÍDKA STORMWARE

Nabídku IPRXO lze rozdělit do tří základních skupin:

III.1. Vlastní software

STORMWARE je producentem Softwarových produktů POHODA, PAMICA, GLX, TAX, WINLEX, FILIP a PRODICT.

Podmínky používání Softwarových produktů jsou vymezeny v „Licenční smlouvě“, která je v elektronické podobě Vlastníkovi licence předávána společně s Produktem. Licenční smlouva je uzavřena otevřením obalu s médii, instalací Softwarového produktu, registrací Softwarového produktu nebo převodem licence, a to tím okamžikem, který nastane nejdříve. Současně s uzavřením Licenční smlouvy vyjadřuje Vlastník licence a Uživatel souhlas s těmito OP.

III.2. Služby

III.2.a) Zákaznická podpora a aktualizace

Soubor služeb zákaznické podpory zahrnuje:

telefonickou podporu: k dispozici na telefonní lince 567 117 711 k tomuto účelu vyhrazené v pracovní dny minimálně od 8.00 do 16.00 hodin, v rámci zkvalitňování služeb Uživatelům mohou být telefonické hovory nahrávány;
faxovou podporu: k dispozici na faxové lince 567 112 609 k tomuto účelu vyhrazené, odpovědi budou zaslány faxem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne;
- e-mailovou podporu: poskytovanou prostřednictvím e-mailové schránky hotline@stormware.cz k tomuto účelu vyhrazené; odpovědi budou zaslány e-mailem pokud možno obratem, nejpozději však do konce následujícího pracovního dne;
- elektronický informační zpravodaj: zasílaný na e-mailovou adresu Vlastníka licence nebo Uživatele;
- aktualizace Produktu: k dispozici ke stažení v Zákaznickém centru, příp. na aktualizačních CD.

Soubor služeb zákaznické podpory nese v případě Softwarových produktů POHODA, PAMICA, GLX a TAX název SERVIS a v případě Softwarových produktů FILIP a PRODICT název „upgrade“.

Využívat kompletního balíku služeb v rámci zákaznické podpory může Vlastník licence k aktuálním verzím všech Softwarových produktů. V prvním roce používání je soubor služeb zákaznické podpory součástí ceny Softwarového produktu. Pro prodloužení platnosti souboru služeb zákaznické podpory je zapotřebí zakoupit SERVIS, resp. upgrade na další rok, a to vždy pro stejný Produkt, případnou řadu, a dále variantu a typ/velikost vlastněných licencí, přídavných licencí a doplňků, příp. jejich nejbližší ekvivalent v případě změn nabídky IPEXO.

Pro zakoupení nebo obnovení souboru služeb zákaznické podpory k Produktu POHODA pro další rok je zapotřebí vlastnit SERVIS pro rok bezprostředně předcházející. V opačném případě je nutné kromě ceny za SERVIS na další rok uhradit poplatek za aktualizaci starších verzí produktu POHODA ve výši 50 % z ceny souboru služeb SERVIS podle aktuálního ceníku.

Čerpání služeb zákaznické podpory je možné od okamžiku úhrady licence nebo ceny za SERVIS nebo upgrade Softwarového produktu do konce daného kalendářního roku, ve kterém k nákupu došlo. U Produktů FILIP a PRODICT, které mají mezi vydáním jednotlivých verzí období delší než jeden kalendářní rok, je možné čerpat služby zákaznické podpory do vydání další verze (upgrade). V případě úhrady aktuální licence Softwarového produktu nebo ceny za aktuální SERVIS nebo upgrade v posledních čtyřech měsících kalendářního roku získává Vlastník licence soubor služeb zákaznické podpory i pro následující kalendářní rok.

Podmínkou vzniku nároku na zákaznickou podporu je registrace Softwarového produktu v Zákaznickém centru do 30 dní od jeho převzetí. Při nákupu u IPEXO je registrace Softwarového produktu provedena automaticky pokud zákazník potvrdí registrační email do dvou dnů od vygenerování do emailové schránky uvedené při nákupu.

Soubor služeb zákaznické podpory definovaný v těchto OP poskytuje výhradně společnost STORMWARE.

III.2.b) Individuální služby

Vlastníkovi licence k aktuální verzi Softwarového produktu mohou být poskytnuty tyto typy individuálních služeb:

odborné konzultace a servisní služby,
expertní konzultace a servisní služby,
vzdálená správa,
instalace systému POHODA SQL/E1, instalace systému PAMICA SQL, instalace řešení POHODA BI Lite,
firemní školení.

III.2.c) Školení

Školení pořádaná společností IPEXO mají předem danou náplň, jsou organizována jako celodenní nebo půldenní a jejich skutečná délka závisí na počtu účastníků.

Termíny školení IPEXO je pro každý případ požadavku sjednán s objednatelem.

Před zahájením školení nejsou prováděny žádné testy požadovaných minimálních znalostí a je zcela na objednavateli, aby zvážil, zda je daný kurz pro přihlašovanou osobu vhodný a bude pro ni přínosem.

III.3. Zboží

Sortiment zboží v nabídce IPEXO zahrnuje vybraná zařízení a hardwarové doplňky. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující úplným zaplacením. IPEXO vystavuje ke každému prodávanému zboží daňový doklad, který obsahuje všechny potřebné údaje pro uplatnění záruky, nebo zvláštní záruční list.

IV. INFORMACE O PRODUKTECH, SLUŽBÁCH A ZBOŽÍ A JEJICH CENÁCH

Informace o nabídce IPEXO jsou veřejně dostupné na internetových stránkách www.ucetnictvi-vyhodne.cz, na vyžádání je poskytnou pracovníci IPEXO na centrále nebo pobočkách a k dispozici jsou také v aktuálních tištěných materiálech vydávaných společností IPEXO.

Ceny Softwarových produktů a jejich doplňků, souborů služeb zákaznické podpory, individuálních služeb, standardizovaných školení a zboží vyhlašuje IPEXO aktuálním ceníkem uvedeným na svých internetových stránkách ucetnictvi-vyhodne.cz a v tištěných materiálech. Z principu periodické aktualizace tištěných materiálů je aktualizace informací prováděna přednostně na internetových stránkách IPEXO.

Pro vyčíslení cen změny licence (licencí) jsou používány jednotné postupy (viz článek VII. bod 1) a kalkulace konkrétního případu poskytuje IPEXO na vyžádání.

Veškeré ceny Softwarových produktů, služeb a zboží jsou, pokud není uvedeno jinak, uváděny bez DPH.

IV.1. Ceny služeb

Ceny individuálních služeb jsou dány ceníkem a podle typu služby sazbami za jednotku (službu), resp. hodinovými sazbami. U individuálních služeb s cenou za jednotku je cena služby účtována bez ohledu na dobu skutečného výkonu. U individuálních služeb s hodinovou sazbou je minimální rozsah účtované služby jedna hodina. V případě, že doba provedení služby je delší než jedna hodina, je za každých dalších započatých 15 minut účtována poměrná část hodinové sazby.

Ceny individuálních služeb v ceníku platí pro poskytnutí služby v pracovní dny a v pracovní době IPEXO od 8.00 do 16.00. V případě objednání poskytnutí služby v mimopracovní době IPEXO nebo požadavku na zahájení prací dříve než za 24 hodin od objednání je k základní ceníkové sazbě účtován příplatek podle platného ceníku pokud není konkrétní případ s objednatelem vyjednán individuálně.

Pokud není objednaná služba v ceníku uvedena a IPEXO souhlasí s jejím poskytnutím, je cena služby stanovena dohodou smluvních stran.

Před započetím poskytování individuálních služeb s hodinovou sazbou IPEXO sestavuje cenovou kalkulaci podle platného ceníku. Konečné ceny těchto individuálních služeb nelze stanovit předem, protože se odvíjí od skutečného rozsahu poskytnutých služeb. Rozsah a druh poskytnutých služeb se mohou se souhlasem obou stran od kalkulace lišit.

V. OBJEDNÁVKY A JEJICH VYŘIZOVÁNÍ

Licence k Softwarovým produktům, služby a hardware je možné objednat na centrále nebo pobočkách* IPEXO, a to osobně, telefonicky (775 91 66 55), písemně, e-mailem (info@ucetnictvi-vyhodne.cz), v e–shopu v Zákaznickém centru, resp. pomocí online objednávek na internetových stránkách IPEXO.

Podáním objednávky objednatel souhlasí s těmito OP, akceptuje nabídku IPEXO a závazně objednává předmět objednávky. Objednávka je návrhem kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí služeb.

Podstatné náležitosti objednávky zahrnují:

identifikaci předmětu objednávky:
- v případě Softwarových produktů: název Produktu, příp. řada, rok, varianta a typ/velikost licence (např. POHODA E1 2012 Komplet NET3),
- v případě souboru služeb zákaznické podpory typu SERVIS: název SERVIS, rok a identifikaci Softwarového produktu, ke kterému se soubor služeb SERVIS vztahuje,
- v případě souboru služeb zákaznické podpory typu upgrade: identifikaci nové verze Softwarového produktu, ke kterému se upgrade vztahuje, a název upgrade, příp. zkratka upg.,
- v případě individuálních služeb: požadavek na provedení služby, požadavek na výjezd pracovníka IPEXO v případě jiného místa poskytnutí služby než provozovna IPEXO, příp. návrh termínu poskytnutí služby,
- v případě zboží: obchodní název nebo jednoznačný popis zboží,
identifikaci objednatele – firma/jméno, IČ, sídlo/adresa, kontaktní osoba, telefon,
způsob dodání, resp. místo poskytnutí služby (více viz článek VI.),
způsob platby (více viz článek VI.).
IPEXO v co nejkratším termínu, obvykle však do 3 pracovních dnů, objednávku vyřídí formou odeslání Softwarového produktu, případně poskytnutím služby, nebo objednávku potvrdí, případně vyzve objednavatele k doplnění chybějících údajů. Vyřízením nebo potvrzením objednávky je uzavřena kupní smlouva nebo smlouva o poskytnutí služeb. Kupní smlouvu tvoří výlučně podmínky uvedené v Licenční smlouvě, Všeobecných obchodních podmínkách a ve vztahu ke konkrétnímu Softwarovému produktu v aktuálních tištěných materiálech nebo na internetových stránkách ucetnictvi-vyhodne.cz.

Vyžaduje-li charakter Softwarového produktu, služby nebo zboží zpracování cenové kalkulace nebo nabídky, je smlouva uzavřena okamžikem odsouhlasení cenové kalkulace nebo nabídky oběma stranami.

V.1. Odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy

Je-li kupující fyzickou osobou-spotřebitelem (dále jen „Spotřebitel“), má v souladu s občanským zákoníkem právo odstoupit od kupní smlouvy uzavřené za použití prostředků komunikace na dálku, a to do 14 dnů od převzetí Softwarového produktu nebo zboží. Za Spotřebitele není pro účely těchto OP považován Uživatel, který při objednání produktu za účelem uzavření kupní smlouvy uvede své obchodní jméno a identifikační číslo.

Právo na odstoupení od kupní smlouvy může Spotřebitel uplatnit za splnění těchto podmínek:

Spotřebitel doručí zakoupený Produkt nebo zboží poštou na vlastní náklady na adresu sídla IPEXO včetně písemného odstoupení od kupní smlouvy a uvedení čísla svého účtu, na který mu mají být vráceny peníze, k zásilce připojí originál dokladu o zakoupení nebo jiné dokumenty, které mohou prokázat zakoupení prostřednictvím e–shopu IPEXO,
v případě odstoupení od koupě Softwarového produktu:
- Produkt musí být v původním neporušeném originálním obalu (zásilka nesmí být vůbec otevřena), Produkt nesmí být vůbec použit (nesmí dojít k jeho aktivaci podle Licenční smlouvy) a musí být kompletní,
- v případě odstoupení od koupě zboží: není vyloučeno vrácení zboží v poškozeném obalu v důsledku rozbalení zboží, Spotřebitel má možnost zboží vyzkoušet, zboží však musí být nepoškozené a kompletní,
- v případě, že projev vůle o odstoupení od smlouvy nebude doručen IPEXO do 14. dne od převzetí Softwarového produktu nebo zboží, a v případě, kdy Spotřebitel poruší originální obal u Softwarového produktu, je odstoupení od smlouvy neplatné.

V případě platného odstoupení od smlouvy při vrácení poškozeného zboží může IPEXO vůči Spotřebiteli uplatnit kompenzaci v rozsahu poškození zboží. Z toho důvodu je doporučeno vrácené zboží pojistit pro případ jeho poškození při přepravě.

VI. DODACÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

VI.1. Možné způsoby a termíny dodání

Softwarové produkty a zboží mohou být převzaty osobně v provozovně IPEXO nebo zaslány poštou či prostřednictvím smluvního přepravce, a to podle způsobu dodání zvoleného v objednávce. Při volbě dodání poštou nebo prostřednictvím přepravní služby je v rámci České republiky poštovné, resp. přepravné a balné zdarma.

Obvyklá dodací lhůta činí u Softwarových produktů 3 pracovní dny, v případě zboží 10 pracovních dnů, a začíná běžet okamžikem úhrady v hotovosti, platební kartou nebo okamžikem připsání bezhotovostní platby na účet IPEXO.

Při objednání dodávky Softwarového produktu nebo zboží s instalací bude samostatně účtován čas strávený na cestě a provedené práce podle ceníku individuálních služeb. Místo a termín dodání se v takových případech řídí podle bodu VI.2. těchto OP.

Produkt označený POHODA PZD a POHODA BI Lite může být instalován pouze certifikovaným technikem, a to v termínu podle dohody s objednatelem, resp. Vlastníkem licence. Ten je povinen zajistit součinnost nutnou k provedení instalace, včetně přítomnosti osob odpovědných za IT a zpřístupnění aktuálních dat určených ke zpracování. Důvodem certifikované instalace jsou přesně definované postupy při zavádění produktu POHODA PZD a POHODA BI Lite. Tyto Produkty mohou být tedy dodány pouze spolu s certifikovanou instalací.

Pro bezproblémový provoz Produktů POHODA SQL, POHODA E1 a PAMICA SQL je doporučena instalace certifikovaným technikem. Důvodem je zajištění funkčního databázového prostředí SQL serveru.

Pokud server, síťové prostředí a data Vlastníka licence splňují vstupní podmínky pro provedení bezplatné certifikované instalace, poskytuje IPEXO po dohodě s Vlastníkem licence první certifikovanou instalaci produktů POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA BI Lite na server zdarma, a to technologií vzdálené správy. V případě provádění bezplatné certifikované instalace v místě určeném Vlastníkem licence mimo provozovnu IPEXO je účtován čas pracovníka IPEXO strávený na cestě do místa instalace a zpět.

Aktuální seznam požadavků, které musí být pro bezplatnou certifikovanou instalaci zajištěny ze strany Vlastníka licence, a rozsah této certifikované instalace je uveden na internetových stránkách IPEXO nebo je k dispozici na vyžádání na kterékoliv pobočce IPEXO. V případě nesplnění požadavků pro bezplatnou certifikovanou instalaci nebo v případě požadavku na odlišný rozsah certifikované instalace ze strany objednatele, resp. Vlastníka licence je bezplatná certifikovaná instalace vyloučena. Jsou-li překážky bezplatné certifikované instalace zjištěny v průběhu již probíhající instalace, je instalace ukončena nebo přerušena a Vlastníkovi licence je nabídnuta certifikovaná instalace v požadovaném rozsahu a v souladu s aktuálním ceníkem individuálních služeb.

VI.2. Místo a termín poskytnutí individuálních služeb

Místem provedení individuálních služeb je provozovna IPEXO, pokud není objednán výjezd pracovníka IPEXO k Vlastníkovi licence. V tomto případě je Vlastníkovi licence k ceně za poskytnuté služby účtován čas strávený na cestě tam i zpět podle platného ceníku.

Služby prováděné mimo provozovnu IPEXO v místě určeném Vlastníkem licence budou provedeny v dohodnutém termínu podle možností IPEXO, ne však dříve než následující pracovní den.

VI.3. Možné způsoby platby

Softwarové produkty a soubor služeb zákaznické podpory je možné uhradit hotově, bezhotovostním převodem předem na zálohovou fakturu, bezhotovostním převodem online nebo na dobírku.

Zboží je možné uhradit bezhotovostním převodem předem na zálohovou fakturu.

Cena individuálních služeb může být hrazena předem na základě zálohové faktury, a to hotově nebo bezhotovostním převodem, nebo v hotovosti na místě po poskytnutí služby. Výjimku mohou tvořit objednané služby typu technické nebo účetní analýzy dat a úpravy tiskových výstupů, u kterých nelze předem odhadnout čas potřebný pro poskytnutí služby a jejichž plnění je expedováno elektronicky. Tyto služby mohou být po dohodě fakturovány po jejich expedici. Splatnost daňového dokladu je v těchto případech 10 dní. Výjimka není nárokovatelná a STORMWARE s ní musí souhlasit.

Služba vzdálená správa je vždy fakturována po poskytnutí a uhradit je možné ji hotově nebo bezhotovostním převodem. Splatnost daňového dokladu u tohoto typu služby je 10 dní.

VII. SOFTWAROVÉ PRODUKTY – SPECIFICKÉ PODMÍNKY

VII.1. Změna licence

Vlastník základní licence k jedné z variant Softwarového produktu může přejít na základní licenci jiné varianty, příp. řady stejného Softwarového produktu při zachování shodného počtu licencí.

Cena přechodu je dána rozdílem aktuální ceníkové ceny nové a původní varianty. V případě, kdy je aktuální ceníková cena nové varianty stejná nebo nižší než aktuální ceníková cena původní varianty, a nová varianta přitom obsahuje novou funkcionalitu, např. daňovou evidenci, účetnictví, sklady, mzdy nebo databázové prostředí SQL, se uplatní minimální cena přechodu. V případě, kdy vznikne záporný rozdíl cen nové a původní varianty a nová varianta přitom neobsahuje novou funkcionalitu, se rozdíl cen Vlastníkovi licence nevrací.

Při přechodu ze scénáře POHODA BI Lite na scénář POHODA BI Sklady nebo POHODA BI Účetnictví je možné Vlastníkovi licence odečíst polovinu aktuální ceníkové ceny scénáře POHODA BI Lite. Při přechodu na POHODA BI Komplet je možné odečíst aktuální ceníkovou cenu scénáře POHODA BI Lite.

VII.2. Převod licence

Vlastník licence (dále v této části „Převodce“) je oprávněn Softwarový produkt trvale převést na jinou osobu (dále v této části „Nabyvatel“). Okamžikem převodu licence přechází na Nabyvatele veškerá práva a závazky vyplývající z Licenční smlouvy uzavřené mezi Převodcem a STORMWARE.

Je-li k základní licenci Softwarového produktu, který má být převeden, vázán jakýkoliv doplněk nebo přídavná licence, může být Softwarový produkt převeden jen včetně těchto součástí. Zároveň není možné tyto doplňky a přídavné licence převádět samostatně.

Zájem o převod licence sdělí Převodce společnosti STORMWARE telefonicky nebo e-mailem. STORMWARE poté Převodci zašle formulář žádosti o převod licence (dále v této části jen „Žádost“). V Žádosti musí být vyplněny identifikační údaje Převodce a Nabyvatele a přesná specifikace Softwarového produktu včetně instalačního čísla, resp. čísel. Pro převod každé jednotlivé licence (více základních licencí jednoho Softwarového produktu, různé Softwarové produkty) je zapotřebí použít samostatnou Žádost.

Podmínkou možnosti převodu je souhlas Nabyvatele s realizací převodu a s licenční smlouvou, a to podpisem na Žádosti.

Převod licence je zpoplatněn manipulačním poplatkem podle platného ceníku. Tento poplatek je povinen uhradit Převodce při podání Žádosti.

Licence Softwarového produktu je převedena okamžikem vyjádření souhlasu s převodem licence ze strany STORMWARE. Předpokladem pro udělení souhlasu je skutečnost, že žádost splňuje veškeré požadované náležitosti a byl uhrazen manipulační poplatek.

V případě schválení Žádosti není Převodce nadále oprávněn převedený Softwarový produkt používat, musí jej zcela odstranit ze svého/svých počítače(ů) a převést na Nabyvatele veškeré části převedeného Softwarového produktu včetně všech rozšiřujících licencí, doplňků, médií, tištěného materiálu a aktualizací.

Softwarový produkt získaný se slevou pro určitou skupinu uživatelů je možné na jiného Vlastníka převést pouze za předpokladu, že Nabyvatel splňuje podmínky přiznání původní slevy. V opačném případě lze převod licence realizovat pouze po doplacení rozdílu mezi cenou produktu po slevě a plnou cenou produktu platnou v době převodu licence.

STORMWARE si vyhrazuje právo zamítnout Žádost, pokud je neúplná nebo nesplňuje požadované náležitosti a Převodce ani na výzvu STORMWARE její vady v přiměřeném termínu neodstraní. V případě zamítnutí Žádosti se uhrazený manipulační poplatek nevrací.

VIII. ZÁRUČNÍ PODMÍNKY, ODPOVĚDNOST ZA VADY, REKLAMACE

VIII.1. Záruka

Na jednotlivé Softwarové produkty, služby a zboží poskytuje IPEXO záruku, která se vztahuje:

na výrobní vady příruček a instalačních médií k Softwarovému produktu,
na bezvadnou funkcionalitu Softwarového produktu v souladu s dokumentací a jejími dodatky, přičemž STORMWARE odpovídá pouze za funkčnost aktuálních verzí Softwarového produktu, nikoli za vady starších verzí,
na tiskové výstupy upravené společností IPEXO nebo STORMWARE na zakázku,
u zboží na vady materiálu a výrobní nedostatky zjištěné v průběhu záruční doby a za předpokladu, že je zboží používáno v souladu s návodem k obsluze.
Podmínkou vzniku nároku na záruku u Softwarového produktu je registrace Softwarového produktu v Zákaznickém centru STORMWARE do 30 dní od jeho převzetí. Při nákupu přímo u IPEXO je registrace Softwarového produktu provedena automaticky.

VIII.2. Záruční doba

IPEXO poskytuje záruční dobu:

- na Softwarový produkt: v délce 6 měsíců od data uzavření Licenční smlouvy,
- u tiskových výstupů upravených společností IPEXO nebo STORMWARE na zakázku: v délce 6 měsíců od data jejich předání, případným provedením opravy v průběhu této záruční doby se délka záruky prodlužuje o dobu, po kterou společnost IPEXO nebo STORMWARE prováděla opravu, u takto opravených tiskových výstupů nevzniká nárok na novou záruční dobu,
- na zboží: v délce 12 měsíců ode dne převzetí zboží kupujícím, tj. dne uvedeného na dokladu o zakoupení zboží; v případě odlišné délky záruční doby je tato skutečnost uvedena na dokladu o zakoupení zboží; v případech, kdy kupujícím je spotřebitel podle zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, je na zboží poskytována záruční doba v délce 24 měsíců.

VIII.3. Záruční podmínky

Záruka je poskytována Vlastníkovi licence, resp. kupujícímu (u zboží).

Kupující je povinen při osobním převzetí přebíraný Softwarový produkt nebo zboží řádně zkontrolovat a prohlédnout. U Softwarového produktu je povinen provést kontrolu balení a v případě, že zjistí poškození balení, musí odmítnout jeho převzetí. U zboží je kupující povinen provést také kontrolu obsahu balení a odmítnout jeho převzetí v případě zjištění neúplnosti. Prohlídku je kupující povinen provést tak, aby zjistil veškeré vady, které je možno zjistit při vynaložení odborné péče. Pozdější reklamace z těchto uvedených důvodů nebude uznána.

Při volbě způsobu dodání poštou nebo prostřednictvím smluvního přepravce je kupující povinen ověřit stav zásilky při jejím převzetí. V případě ztráty nebo poškození zásilky při přepravě je kupující povinen sepsat se zástupcem přepravce zápis o poškození nebo ztrátě Softwarového produktu nebo zboží, aby bylo možné uplatňovat náhradu vzniklé škody u přepravce. Zástupce přepravce tento zápis potvrdí. O vzniklých skutečnostech kupující neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů, písemně vyrozumí společnost IPEXO a jako přílohu zašle zápis sepsaný s přepravcem. V případě, že kupující výše uvedený zápis nevyhotoví, má se za to, že se vzdává náhrady za poškozené nebo chybějící kusy zásilky.

Na pozdější reklamace způsobené během přepravy nebude brán zřetel. Výjimku tvoří mechanické poškození zboží, které při převzetí zásilky nebylo ani při náležité prohlídce zjevné. V takovém případě je kupující povinen uplatnit reklamaci do 7 dnů od převzetí zboží.

VIII.4. Omezení záruky u Softwarových produktů

IPEXO nezaručuje, že Softwarový produkt splní všechny požadavky uživatele. Záruka se nevztahuje a za vadu Softwarového produktu nebo za závadu nebo škodu Softwarovým produktem způsobenou dále nelze považovat:
- případy, kdy je Softwarový produkt používán v rozporu s dokumentací,
- absenci vlastností či funkcí, které nejsou uvedeny v dokumentaci,
- skutečnost, že Softwarový produkt v sobě neobsahuje případné legislativní změny, které nebyly STORMWARE známy v okamžiku jeho vývoje,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován na nevhodném technickém vybavení nebo technickým vybavením, které je v rozporu s aktuálními doporučenými systémovými požadavky uvedenými v dokumentaci nebo v aktualizované podobě na internetových stránkách IPEXO,
- skutečnost, že Softwarový produkt nepracuje na hardware, který není běžně dostupný v okamžiku jeho vývoje, nebo na hardware či operačním systému, který není podporován,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován na chybně nakonfigurovaném počítači nebo na chybně nastavené počítačové síti,
- případy, kdy je Softwarový produkt provozován spolu s programy jiných výrobců, které znemožňují jeho bezvadný chod,
- případy, kdy provádí Uživatel zásahy do databázových souborů pomocí jiných prostředků než dodaným Softwarovým produktem,
- případy, kdy u Softwarových produktů označených POHODA PZD, POHODA SQL, POHODA E1, PAMICA SQL a POHODA BI Lite nebyla provedena instalace technikem s odpovídající certifikací.

Uživatel produktu je povinen pravidelně provádět zálohy dat a jejich archivování, včetně kontroly bezchybnosti vytvořené zálohy. IPEXO neodpovídá za ztrátu či poškození dat, která nebyla správně zálohována.

IPEXO nebo STORMWARE nejsou povini poskytovat zákaznickou podporu a provádět vývoj nebo údržbu starších verzí Softwarového produktu.

IPEXO nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. IPEXO nenese odpovědnost za ušlý zisk Vlastníka licence.

IPEXO nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny za Softwarový produkt uhrazené při nabytí licence. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

Vlastník licence je povinen prověřit Softwarový produkt z hlediska jeho funkčnosti a použitelnosti v konkrétní situaci dříve, než začne s jeho používáním. Toto platí i pro Produkty, které Vlastník licence obdrží v rámci odstraňování vad nebo aktualizace (SERVIS nebo upgrade).

VIII.5. Garance funkčnosti tiskových sestav

Uživatelsky upravené tiskové výstupy (dále jen „UUTV“) jsou technicky i obsahově závislé na databázovém modelu konkrétní verze Softwarového produktu. STORMWARE je v rámci aktualizací Softwarového produktu oprávněn změnit databázový model. Tato skutečnost může vést u některých UUTV k chybné interpretaci dat či k úplné nefunkčnosti.

STORMWARE garantuje bez časového omezení správnou funkci originálních tiskových výstupů dodávaných se Softwarovým produktem.

Uživatel Softwarového produktu je povinen provést zkušební provoz aktualizovaného Softwarového produktu před užitím tiskových výstupů, zejména otestovat všechny UUTV. V případě zjištění technické nebo obsahové disfunkce tiskových výstupů si může opravu tiskového výstupu Uživatel provést sám nebo může objednat tuto úpravu u IPEXO.

IPEXO a STORMWARE provede bezplatně opravy originálních tiskových výstupů, a dále tiskových výstupů, které upravil na zakázku, pokud jejich opravy souvisí se změnou databázového modelu a tyto opravy budou provedeny v záruční době.

VIII.6. Omezení záruky u zboží

Záruka se nevztahuje:

- na vady vzniklé opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží, chybnou obsluhou, neodborným nebo neoprávněným zásahem, jakož i použitím, údržbou či instalací, které jsou v rozporu s průvodní dokumentací nebo návodem k použití,
- na mechanická poškození vinou kupujícího, poškození způsobená nadměrným a nevhodným užíváním, zanedbáním péče o zboží, nebo poškozením způsobeným vyšší mocí,
- na vady, na které byl kupující upozorněn před převzetím zboží a současně převzetí zboží neodmítl.
- IPEXO nese odpovědnost za prokázanou škodu, kterou zaviní porušením svých povinností. IPEXO nenese odpovědnost za ušlý zisk kupujícího.

IPEXO nese odpovědnost za skutečnou škodu maximálně do výše ceny zboží uhrazené při jeho zakoupení. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

VIII.7. Uplatnění reklamace

Reklamaci Softwarového produktu je možné uplatnit písemně na adresu sídla společnosti IPEXO. V případě zboží je možné reklamaci uplatnit také v provozovně IPEXO, kde došlo k nákupu, a to osobně nebo písemně.

Reklamace musí obsahovat:
- identifikaci Vlastníka licence nebo kupujícího včetně uvedení kontaktní osoby a kontaktních údajů,
- přesné označení reklamovaného Softwarového produktu, včetně instalačního čísla licence, nebo reklamovaného zboží,
- popis reklamované vady,
- příručky nebo instalační média, jejichž vada je reklamována, zboží, které je reklamováno, a to kompletní, včetně dodaných doplňků a příslušenství a nejlépe v původním obalu.

Pokud je pro některé druhy zboží jejich výrobcem specifikován zvláštní seznam oprávněných záručních středisek, uplatní kupující právo na záruční opravu u těchto odborných servisů.
Vlastník licence, resp. kupující provádí zaslání předmětu reklamace na vlastní náklady a odpovědnost. IPEXO není povina přijmout k reklamaci zboží, které není vhodně zabaleno a předáno s požadovanými součástmi a příslušenstvím a není vybaveno průvodní dokumentací.

VIII.8. Vyřízení reklamace

Příručky a instalační média vykazující zjevné poškození či zjevné vady obsahu budou v rámci záruky bezplatně vyměněny za bezvadná a IPEXO je zašle Vlastníkovi licence na vlastní náklady.

Reklamované vady funkcionality programu budou prověřeny. O výsledku šetření bude Uživatel informován e–mailem nebo písemně. V případě, že reklamace bude uznána jako oprávněná, bude Uživateli bezplatně poskytnuta aktualizace Softwarového produktu řešící reklamovanou vadu.

Při převzetí zboží k reklamaci vystaví IPEXO kupujícímu potvrzení o tom, kdy právo na reklamaci uplatnil. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí STORMWARE kupujícího e-mailem nebo písemně. Po vyřízení reklamace předá IPEXO zboží zpět kupujícímu včetně písemného potvrzení s uvedením způsobu vyřízení reklamace a případného provedení opravy a doby jejího trvání. Pokud bylo zboží zasláno k reklamaci přepravní službou, bude po vyřízení reklamace touto cestou zasláno na adresu kupujícího.

Jestliže nelze prokázat, že vada Softwarového produktu byla způsobena společností IPEXO, nebo v případě neoprávněné reklamace bude Vlastníkovi licence, resp. kupujícímu účtována činnost spojená se zjišťováním příčiny, ověřováním nebo odstraňováním vady uváděné Vlastníkem licence, resp. kupujícím podle ceníku individuálních služeb platného v době provádění těchto úkonů. Toto ujednání se nepoužije v případě, že kupujícím je spotřebitel.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

IPEXO je oprávněno shromáždit, zpracovat a uložit osobní údaje kupujícího, Vlastníka licence, resp. Uživatele nezbytné pro realizaci svých obchodních závazků, resp. závazků vyplývajících z Licenční smlouvy. Takto získané údaje jsou archivovány po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, a nejsou poskytovány třetím stranám s výjimkou subjektů zajišťujících přepravní služby. Kupující, Vlastník licence, resp. Uživatel má právo přístupu ke svým osobních údajům a právo na jejich odstranění, opravu včetně další zákonných práv k těmto údajům. Uzavřením smlouvy uděluje kupující, Vlastník licence, resp. Uživatel v případě Licenční smlouvy současně souhlas k zasílání informací týkajících se Softwarového produktu, služeb a zboží, příp. souvisejících služeb a produktů, a to jak v písemné, tak i v elektronické podobě. Souhlas může být kdykoliv odvolán písemnou formou na adresu sídla společnosti IPEXO.

Příslušná ustanovení autorského zákona a dalších právních předpisů upravující užívání počítačových programů a databází a sankce za jejich nelegální užívání nejsou těmito OP dotčena.

Neplatnost nebo neúčinnost některého z ustanovení těchto OP nemá vliv na neplatnost nebo neúčinnost OP jako celku.

IPEXO je oprávněno změnit jednostranně tyto OP. IPEXO je povineno bez zbytečného odkladu zveřejnit novou verzi OP na svých internetových stránkách www.ucetnictvi-vyhodne.cz, popř. zašle novou verzi nebo informaci o ní kupujícímu, resp. Vlastníkovi licence na jeho e-mailovou adresu. Kupující, resp. Vlastník licence je povinen se s novelizovanými OP seznámit. Přijímá-li kupující, resp. Vlastník licence nadále služby či jiné plnění poskytované ze strany IPEXO, stávají se pro něj novelizované OP závaznými okamžikem a s účinností ode dne, kdy službu nebo plnění přijal.

Tyto OP nabývají účinnosti dnem zveřejnění, tedy 1. 6. 2012. K tomuto datu pozbývají platnosti veškeré předchozí verze OP.

*
*
*
Položky označené * jsou povinné

« Zpět

Zpět na začátek ^

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím